Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar
Utfyllnad

Vanliga frågor och svar

Här följer svar på de vanligaste frågorna kopplat till de nya avfallsföreskrifterna och de nyheter som träder i kraft i Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommun 2023.

Underlaget uppdateras löpande allt eftersom nya frågor tillkommer. Hoppas att du hittar svaret på din fråga. Om inte så är du varmt välkommen att kontakta vår kundservice. 

 

Vad är en avfallsföreskrift?

Föreskriften om avfallshantering innehåller bestämmelser om hur avfallet hanteras inom Kretslopp Sydosts medlemskommuner. Dessa berör hur hushållsavfall som uppstår i kommunerna ska hanteras, samt de förutsättningar och regler som finns för att avfallet ska kunna samlas in och tas omhand på bästa sätt.

Varför en ny avfallsföreskrift?

Tjänster anpassas kontinuerligt efter abonnenternas behov och de krav som ställs på Kretslopp Sydost som renhållare utifrån lagstiftning, arbetsmiljö och miljöekonomi. Renhållningsordningen måste därför förnyas med jämna mellanrum för att möta dessa krav.

Vad betyder grundavgiften på min faktura?

För kommunerna Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge har grundavgiften tidigare varit inräknad i avfallshämtningen. Men från och med 1 januari har grundavgiften fått en egen rad på fakturan. Grundavgift utgår till alla fastigheter och täcker kostnader för din avfallshantering som omfattar kundservice, information, planering, utveckling och drift av återvinningscentraler.

Varför tas granhämtningen bort 1 januari?

Granhämtningen tas bort i Vetlanda, Sävsjö och Uppvidinge kommun eftersom tjänsten inte finansieras via taxan och inte finns i tjänsteutbudet i någon av Kretslopp Sydost andra medlemskommuner. Vi försöker alltid tillhandahålla tjänster som tjänar alla våra abonnenter i våra åtta medlemskommuner och kostnaden för granhämtningen som läggs ut kollektivt är helt enkelt inte rimlig. Tjänsten upphör också för att minska transporter och miljöpåverkan. Det går fortsatt bra att lämna sin julgran på din närmaste återvinningscentral, en service som redan finansieras via grundavgiften som alla betalar. 

Varför ersätts tjänsten ”Extrasäck” med ”Extrahämtning”?

Kretslopp Sydost hämtar inte extrasäckar som ställs ut bredvid kärl på grund av arbetsmiljöskäl för våra chaufförer och för att säcken hindrar utsorteringen av den gröna påsen med matavfall.

Har man mer avfall än det som får plats i kärlet finns det möjlighet att beställa en extra tömning mot en kostnad. Extratömningen utförs inom tre arbetsdagar. Kostnaden för extratömningen beror på kärlets storlek.

Varför är hämtavståndet max 3 meter in från tomtgräns?

Kärlet får stå max 3 meter in från tomtgränsen vid tömning, detta för att våra chaufförer ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt. Tänk även på att kärlet ska stå väl synligt, vara lättåtkomligt och fritt från hinder i vägen.

Varför tas placeringstillägget tas bort?

I samband med de gemensamma avfallsföreskrifterna 1 januari 2023 försvinner placeringstillägget i samtliga kommuner. Detta för att våra chaufförer ska ha en så bra arbetsmiljö som möjligt.

I de fall där kärlen är felplacerade görs en arbetsmiljöåtgärd och vår avfallsrådgivare kommer kontakta fastighetsägaren för åtgärd.

Hur fyller jag på med gröna och röda påsar?

Leverans till villakunder sker genom att kunden knyter en påse av önskad färg på sitt kärl och får då leverans av chauffören vid nästa tömningstillfälle.

Flerfamiljsbostäder med färre än 20 lägenheter hänvisas att hämta en årsförbrukning av gröna och röda påsar på valfri återvinningscentral. (Utgå från att varje lägenhet förbrukar sex rullar gröna påsar och fyra rullar röda påsar per år.

Flerfamiljsbostäder med 20 eller fler lägenheter har möjlighet att beställa leverans av gröna- och röda påsar som distribueras kostnadsfritt av Kretslopp Sydost.

Vad gör jag med mitt farliga avfall när ”Röda miljöboxen” försvinner”?

Små batterier kan läggas på kärlets lock i en genomskinlig plastpåse vid tömning, då tar chaufförerna med sig dessa. Resterande avfall som förut kunde läggas i miljöboxen sorterar du ut på närmsta återvinningscentral. Miljöboxen får du behålla själv och använda den för eget bruk. Det går också bra att lämna in den på återvinningscentralen.

Ägare av flerfamiljshus har möjlighet att beställa extratjänsten ”El-vinn” - ett kärl för smidig insamling av småelektronik som finns tillgänglig i miljörummet för hyresgästerna. Läs mer om tjänsten här.

Varför krav på BDT-tömning? (bad-, disk- och tvättvatten)

I samband med den nya avfallsföreskriften införs ett gemensamt krav på tömning av enskild avloppsanläggning minst en gång vart fjärde år för samtliga medlemskommuner. Detta för att effektivisera vår insamling miljöekonomiskt, minska miljöpåverkan och säkerställa brunnens funktion. Mer information om vad som gäller vid tömning av ensklt avlopp finns HÄR.

Varför grovavfallshämtningen mot en avgift?

Våra tjänster anpassas kontinuerligt efter abonnenternas behov. Efterfrågan på tjänsten är förhållandevis låg och kommer därför inte fortsatt att finansieras via grundtaxan. Det går fortsatt bra att göra en enskild beställning av grovavfallshämtning mot en avgift.

Varför måste jag ha ett kärl per bostad för hushållsavfall?

Kretslopp Sydost har som uppdrag att hämta avfallet som uppstår i våra medlemskommuner och följa miljöbalken. För att säkerställa att avfallet tas om hand på ett korrekt sätt av miljö- och hälsoskäl ska fastighetsägare enligt avfallsföreskriften ha ett kärl per adresserad bostad även om det är på samma fastighetsbeteckning.

Fastighetsägare som har två byggnader på samma fastighetsbeteckning som räknas som en bostad enligt lantmäteriet, kan ansöka om gemensamt kärl via våra e-tjänster. Det innebär att man betalar 50% av renhållningsavgifterna per fastighet. Vid utebliven ansökan kommer ett kärl per fastighet att placeras ut.

Varför är min slamtömning planerad under en vecka i stället för en månad?

Utförande av slamtömning planeras under en specifik vecka på året, mot tidigare en månad. Detta för att vi ska kunna rutoptimera vårt arbete och göra så lite miljöpåverkan som möjligt. Har du tidigare haft månadstömning kommer du framöver få en fast vecka varje år då tömning sker. Det effektiviserar vårt arbete, men det blir också enklare för dig som fastighetsägare att planera inför din slamtömning.

Varför betalar jag grundavgift när jag har fått ett beviljat uppehåll i avfallshämtningen?

Grundavgiften är en fast avgift som alla hushåll betalar kopplat till kommunens avfallshantering. Grundavgiften ska täcka drift av återvinningscentraler, behandling av grovavfall, hantering av farligt avfall samt administrativa tjänster som avfallsplanering, fakturering, kundservice och information m.m. När man har uppehåll i avfallshämtningen betalar man alltså ändå grundavgiften, däremot betalar man inte för någon avfallshämtning under tiden för beviljat uppehåll.

Hur finansieras Kretslopp Sydost?

Avfallshantering i Sverige bekostas via avgifter för de abonnemang som alla fastighetsägare är skyldiga att ha. Du som bor i lägenhet betalar sophanteringen via hyran.

Kretslopp Sydost är ett kommunalförbund med uppdrag att samla in och behandla hushållens avfall till ett självkostnadspris. Det innebär att prislistan för hämtning och hantering av det kommunala avfallet justeras utefter de kostnader som krävs för att utföra vårt samhällsuppdrag. Om taxan och priserna blir högre beror det på högre kostnader inom avfallsområdet och precis som i alla branscher påverkas även Kretslopp Sydost av den allmänna kostnadsutvecklingen i samhället. Ökade avfallsvolymer, bränslekostnader, dyrare utsläppsrätter och dyrare hantering och behandling av avfallet några exempel som påverkar taxan.

Kostnaderna för avfallshanteringen i Kretslopp Sydost ligger på riksgenomsnittet ställt mot andra kommuner.

Hur kan jag sänka mina kostnader?

Avgifterna styr mot det som är bra för miljön, där du själv ska kunna bidra till miljönytta genom att återvinna mer. D.v.s. genom att minska mängden avfall och öka din utsortering kan du sänka dina kostnader. När matavfall och förpackningar har sorterats ut blir det inte mycket kvar att lägga i restavfallet (vanliga soppåsen).

För de allra flesta finns därför möjlighet till längre hämtningsintervall, att byta storlek på kärl och att dela kärl med sina grannar.

Gör en ansökan eller ändra ditt abonnemang direkt via våra e-tjänster.

Varför skickar ni pappersfaktura på fyra månader i taget?

Taxan för hushållsavfall är ett fast belopp som löper över hela året. Vissa renhållningsbolag i landet väljer därför att skicka ut fakturan för hela året på en enda räkning. Kretslopp Sydost har valt att skicka ut pappersfakturor tre gånger om året som avser 4 månader i taget (två månader i förskott och två månader i efterskott) för att jämna ut kostnaden över året för våra abonnenter, men också för att spara på administrativa kostnader och miljö.

För att få din faktura månadsvis och kostnadsfritt rekommenderar vi därför att du anmäler e-faktura via på din internetbank

Instagram Facebook

Kretslopp Sydost använder cookies för ge dig en bättre användarupplevelse. Jag godkänner