Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Utfyllnad

Avfallsanläggningar

Välkommen till Kretslopp Sydosts avfallsanläggningar. Våra avfallsanläggningar har en lång historia och bred kunskap. Vi hanterar årligen omkring 250 000 ton avfall, ett flöde som kräver stor erfarenhet och rätt teknik. Kretslopp Sydost har två avfallsanläggningar en som ligger i Moskogen strax utanför Kalmar och en i Storskogen i Oskarshamn.  Med vår placering är vi nära till det mesta, och aldrig mer än ett samtal bort.


Mottagning

Vi har ett tydligt miljötänk i vår verksamhet och en nyfikenhet kring att utforska nya metoder. Vi erbjuder mottagning av de flesta sorters avfall, bland annat förorenade jordar från väg och saneringsprojekt, slam från dagvattenbrunnar och industriverksamheter, rivningsavfall, brännbart verksamhetsavfall och trä- och trädgårdsavfall. Har du avfall som inte finns beskrivet eller som kräver särskild hantering är du varmt välkommen att kontakta oss! Vi undersöker gärna möjligheterna till ett gott samarbete. Observera att mottagningen beroende på avfall skiljer sig åt på respektive avfallsanläggning i Storskogen och Moskogen.
 

Miljön i fokus

Att hantera och behandla avfall på ett miljöriktigt och effektivt sätt är en självklarhet för oss. Vi arbetar ständigt med att minska mängden avfall till deponering, bland annat genom att återanvända så stor del av materialet som möjligt och hitta alternativa arbetsmetoder för att kunna återföra materialet in i kretsloppet igen.
 

Vi finns med er hela vägen

Ni kan känna er trygga med att vår personal finns med er hela vägen. Medarbetarna på vågkontoret möter dig som avfallslämnare via telefon och mail. Här tas även alla leveranser emot och dokumentationen kontrolleras. Vi säkerställer att avfallet och hanteringen följer de föreskrifter som finns och ute på anläggningen möts ni av maskinförare som är behjälpliga vid lossning.
 

Avfallslämnarens ansvar

Som avfallslämnare behöver du ha kännedom om avfallets art och chauffören måste kunna uppge denna. Besiktning och bedömning av avfallet görs av vår personal. Observera att du som avfallslämnare är ansvarig för att leveransens dokumentation följer senaste versionen av lagstiftningen.
 

Karakterisering av avfall

För oss är det viktigt att garantera en säker hantering och korrekt mottagning av avfall samt att följa lagstiftningen. Avfall som ska deponeras omfattas av särskilda regler. För att få lämna avfall till deponi måste leveransen föregås av en karakterisering, vilken regleras i NFS 2004:10 - det vill säga en beskrivning av avfallet.

Karakteriseringen ska vara ifylld i sin helhet och vara oss tillhanda innan leverans, observera att det är din skyldighet som avfallslämnare. Använd våra formulär för karakterisering. Har ni egna dokument så kontrollera att all information vi efterfrågar finns med. Saknas kompletta underlag kommer dessa inväntas innan avfall får lossas.
 

Transportdokument

Enligt Avfallsförordningen (2020:614) ska farligt avfall som transporteras inom Sverige åtföljas av ett transportdokument. Transportdokumentet ska tas fram inför varje leverans av farligt avfall och vara fullständigt ifyllt. Dokumentet lämnas till personalen vid invägning. Om transportdokumentet är elektroniskt, ska det skrivas under med en elektronisk underskrift som mailas vågpersonalen.

>> Du hittar blanketter för karakterisering och transportdokument genom att klicka här.

Instagram Facebook