Logotype

  E-post: info@kretsloppsydost.se

Frågor & Svar

Företag

Utfyllnad

Återvinningscentraler

För att olika avfallsslag ska kunna återvinnas måste avfallet sorteras. Du som har en verksamhet ansvarar själv för att det avfall som uppkommer sorteras och omhändertas på ett bra sätt.

På våra återvinningscentraler kan du lämna sorterat avfall mot en avgift. Företag får ej lämna farligt avfall. Företag är skyldiga att kontakta personalen vid ankomst för registrering.

Tunga fordon

För att värna om säkerheten på våra återvinningscentraler hänvisas fordon med totalvikt över 3,5 ton till någon av våra avfallsanläggningar i Moskogen (Kalmar) eller Storskogen (Oskarshamn) där avfallet vägs in och faktureras.

Minimera mängden avfall

EU har som gemensamt mål att minska mängden avfall. Det som ändå uppkommer ska hanteras på ett bra sätt, genom återanvändning och därefter materialåtervinning och energiutvinning. Deponering (lägga på tipp) ska vara en sista utväg för avfall som inte kan hanteras på annat sätt.

Vad kan företag göra för att minimera avfallet?

Med lite eftertanke och sparsamhet kan vi minska avfallsmängderna. Bland annat kan avfallet minimeras genom att:

 • Arbeta aktivt med att minska mängden avfall som uppkommer - återanvänd och reparera.
 • Se över olika förpackningsmaterial och emballage.
 • Utveckla eller delta i olika retursystem (t.ex. för wellpapp, skrivarens färg, plastavfall från lantbruk m.m.)
 • Utse en miljöansvarig på företaget som även svarar för avfallsfrågorna.
 • Införa ett miljöledningssystem där avfallet utpekas som en betydande miljöaspekt. Det ger en systematik i miljöarbetet och innebär att företaget åtar sig att vidta åtgärder till skydd för miljön.
 • Stödja eller ta till vara eldsjälars engagemang.
 • Bedriva egenkontroll av miljöpåverkan från den egna verksamheten. Det innebär att verksamhetsutövare ska ta reda på vilka lagkrav som gäller, hålla denna kunskap uppdaterad, arbeta förebyggande och genomföra de skydds- och kontrollåtgärder som behövs. (26 kap.19 § i miljöbalken).

Varför sortera?

I takt med att vår konsumtion har ökat så slänger vi mer idag. Men mycket av det som kasseras kan komma till nytta igen om det sorteras och lämnas på rätt ställe. Tack vare kretsloppstänkandet och nya tekniker är avfallshanteringen idag inte längre en fråga om att bli kvitt avfallet. Det handlar istället mer och mer om att ta tillvara.

Rätt sorterat och tillvarataget kan ditt avfall…

 • Spara resurser
  Jordens resurser är inte oändliga. När vi återvinner material sparar vi på de ursprungliga råvarorna och tillvaratar vårt avfall.
 • Ge näring
  Organiskt växtmaterial som tillvaratas och komposteras kan återföras till miljön som näringsrik jord.
 • Ge energi
  En form av återvinning är att tillvarata värmen vid förbränningen av avfallet.
 • Minska giftspridningen
  Farligt avfall skadar både oss människor och vår miljö. De farliga ämnena kan finnas i mycket små mängder i olika produkter men sammantaget gör de stor skada om de hamnar fel.

Vad händer med avfallet?

När du har sorterat ditt avfall och lämnat det på rätt ställe så är det vårt ansvar att se till att det omhändertas på bästa sätt. I första hand försöker vi återvinna material, energi eller näring. Avfall som inte kan återvinnas deponeras på avfallsanläggning Moskogen eller tas omhand på annat sätt.

Hushållsavfall

Hushållsavfallet körs till vår sorteringsanläggning i Moskogen. Matavfallet i de gröna påsarna behandlas och blir så småningom biogas och biogödsel.

Förpackningar och tidningar

Plast: Återvinns till nya förpackningar, möbler, byggmaterial. 
Metall: Återvinns till nya förpackningar, motordelar, kylskåp.
Papp: Återvinns till nya förpackningar och byggmaterial.
Glas: Återvinns till nya glasförpackningar och glasull. 
Tidningar: Återvinns till nya tidningar och hygienpapper.

Verksamhetsavfall

Farligt avfall, exempelvis asbest, impregnerat trä, färgavfall, spillolja och bekämpningsmedel får ej lämnas på ÅVC. Vi hänvisar företag att själva teckna avtal med lämplig aktör på området.

Elektronik och vitvaror demonteras och de olika materialen återvinns var för sig sedan farliga ämnen som t.ex. kvicksilver och freon omhändertagits. Detsamma gäller batterier där vissa material återvinns medan kvicksilvret fasas ut och svavelsyran renas. Läs mer om avlämnarintyg och vad företag behöver tänka på vid lämnande av elavfall här.

Isolering, wc-porslin och bruksglas som inte kan återvinnas deponerar vi på avfallsanläggning Moskogen och täcker så småningom med schaktmassor. Så är även fallet med asbest som deponeras i särskilda celler för att inte blandas med övrig deponi.

Metallskrot transporteras till smältverk där det omvandlas till bl.a. armeringsjärn och plåtdetaljer. Wellpapp återvinns till nya pappersförpackningar och däck kan efter behandling användas till bl.a. konstgräs och löparbanor.

Olika välgörenhetsorganisationer hjälper oss att ta hand om bland annat insamlade kläder och möbler, som säljs som second hand. En del textilfibrer används även i bilindustrin som bullerdämpande material.

Instagram Facebook